Regulamin sklepu internetowego „Magia Ziół”

§1
Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.
2. Regulamin jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219.t.j.) dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie treści przed zawarciem Umowy.

 

§2
Definicje

 

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
2. Sprzedawca – Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław, wpisane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104938 , NIP 8971001555, REGON 930262929, kapitał zakładowy 4 748 200 zł w całości opłacony.
3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie zawiera Umowę sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego.
4. Towar – produkty będące w ofercie Sklepu Internetowego.
5. Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu z wykorzystaniem serwisu internetowego.
6. Sklep Internetowy (Sklep) – sklep „Magia Ziół” dostępny pod adresem www.magiaziol.com.pl za pośrednictwem którego, Klient zawiera Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
7. Zamówienie – oświadczenie woli złożone na „Formularzu zamówienia” przesłanym w formie elektronicznej przez Klienta do Sklepu.
8. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji handlowych przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio do promowania Towaru poprzez prezentację oferty, nowości, promocji.
9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnej urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016r.1489. z późn. zm.)
10. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
11. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
12. Konto –konto każdego Klienta w Sklepie, służące do gromadzenia danych podanych przez Klienta oraz informacji o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
13. Formularze- wzory dokumentów podane w załącznikach do Regulaminu.
14. Koszyk- element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
15. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
16. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 

§3
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 

1. Właścicielem Sklepu „Magia Ziół” jest Spółka działająca pod firmą Wrocławskie Zakłady Zielarskie “Herbapol” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław; wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS:0000104938, NIP 897-10-01-555, REGON 930262929, kapitał zakładowy 4 748 200 zł w całości opłacony, tel. 71 3357225, fax 71 3724740
2. Dane kontaktowe do Sklepu:
a) adres: ul. Strzegomska 17 A, 58-141 Stanowice k/Strzegomia;
b) numer telefonu: 74 8583124, tel. kom.539772008
c) fax 748583116
d) numer rachunku bankowego PKO BP 31102052260000610205959830
e) e-mail: sklep@magiaziol.com.pl
3. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja treści Regulaminu przez Klienta.
5. Ceny podane w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym Sklepu to:
a) komputer laptop lub inne urządzenie multimedialne z zainstalowanym systemem operacyjnym pozwalającym na dostęp do Internetu
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
c) aktywny numer telefonu
7. Klient zobowiązany jest do podania aktualnych danych, które nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
8. Przeglądanie oferty Sklepu nie wymaga założenia Konta.

 

§4
Zasady składania zamówień

 

1. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego odbywa się na następujący zasadach:
a) Klient może złożyć zamówienie bez wcześniejszej rejestracji
b) Klient może przed złożeniem zamówienia utworzyć Konto wypełniając Formularz rejestracyjny
c) zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na jego weryfikację oraz uiszczenie zapłaty za zamówienie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Po otrzymaniu zamówienia, Sklep potwierdza niezwłocznie przyjęcie zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta lub odmawia realizacji zamówienia.
5. Dla obu Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, termin i sposób dostawy, koszty wysyłki.
6. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia o przyjęciu zamówienia od Sprzedawcy.
7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszty dostawy.

 

§5
Płatności i dostawa

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) przelewem bankowym,
b) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych
c) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
2. W przypadku wyboru przez Klienta, płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za złożone zamówienie w terminie 7 dni kalendarzowych po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zamówienia od Sprzedawcy.
3. .W tytule płatności wystarczy podać numer składanego zamówienia. W razie braku wpłaty w terminie podanym w punkcie 2 nin. paragrafu, zamówienie zostanie usunięte z systemu.
4. .W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy jej odbiorze.
5. Każda transakcja potwierdzana jest dołączonym do towaru dokumentem sprzedaży – fakturą VAT.
6. Koszty przesyłek określone są w cenniku dostawy.
7. Warunkiem dostawy lub odbioru towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
8. Zamówiony Towar, Sklep dostarcza w następujący sposób:
a) przesyłką pocztową,
b) przesyłką kurierską.
9. Sklep wysyła zamówiony towar w każdy następny dzień roboczy przypadający po dniu zaksięgowania płatności na rachunek bankowy Sklepu
10. W przypadku złożenia zamówienia z opcją płatności „za pobraniem” realizacja zamówienia następuje w następnym dniu roboczym po jego otrzymaniu.
11. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towaru w Sklepie jest adres dostawy podany przez Klienta.

 

§6
Założenie Konta

 

1. Klient w celu założenia Konta wypełnia Formularz rejestracyjny, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.
2. Założenie Konta jest nieodpłatne. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może być dokonane tylko przez osoby umocowane do występowania w imieniu Klienta.
3. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas rejestracji, Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji przed zawarciem kolejnej Umowy.
4. Klient przez akceptację Regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
a) przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług Sklepu,
b) dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie osobom trzecim.
6. Po zarejestrowaniu się Klient otrzymuje powiadomienie na wskazany przez siebie e-mail o dokonaniu rejestracji w Sklepie.
7. Klient może w każdym czasie bez podania przyczyny i ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez przesłanie do Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej stosownego żądania.

§7
Reklamacje

 

1. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu – „Formularz odstąpienia od umowy (zwrot towaru) / reklamacja”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2,
2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu Towaru tj. faktury VAT.
3. W przypadku niezgodności jakościowej/ilościowej Towaru z Umową, Klient ma prawo reklamować Towar w terminie 7 dni od daty odbioru przesyłki.
4. Rozpoznanie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
5. Sprzedawca informuje Klienta drogą poczty elektronicznej o sposobie jej rozstrzygnięcia.
6. W przypadku gdy, reklamacja okaże się uzasadniona, koszty zwrotu oraz ponownej wysyłki Towaru do Klienta ponosi Sklep.
7. Wszelkie uszkodzenia opakowania przesyłki powstałe w czasie transportu powinny być zgłoszone przewoźnikowi podczas jej odbioru, a następnie opisane w stosownym protokole. Brak protokolarnego opisu stanu uszkodzonej przesyłki skutkuje pozbawieniem możliwości zgłoszenia reklamacji.

 

§8
Odstąpienie od Umowy

 

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta,(Dz. U 2017.683 t. .j.), Klient ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów (za wyjątkiem tych, o których mowa w punkcie 5 niniejszego paragrafu) w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
2. Do zachowania terminu odstąpienia, konieczne jest wysłanie przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do nin. Regulaminu. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia zobowiązany jest niezwłocznie przesłać na adres e-mail Klienta, potwierdzenie jego otrzymania.
3. Klient zwraca Towar do Sklepu na adres: WZZ Herbapol S.A. ul. Strzegomska 17 A, 58-141 Stanowice k/Strzegomia w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, kompletnym, w fabrycznym opakowaniu. Otwarcie opakowania bezpośredniego powoduje brak możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zgodnie z art.38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta.
4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, w tym koszty dostarczenia Towaru (po otrzymaniu zwróconego towaru).
5. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
6. W razie skorzystania z prawa odstąpienia, Umowę uważa się za niezawartą.
7. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w pkt 2 i 3 nin. paragrafu, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy jest bezskuteczne, zatem Towar nie podlega zwrotowi.

 

§9
Ochrona prywatności

 

1. Klient będący osobą fizyczną winien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
2. Otrzymanie od Sklepu materiałów reklamowo – promocyjnych warunkowe jest wyrażeniem odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także prawo do żądania ich usunięcia.
4. Przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych klientów sklepu odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 20016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz o uchyleniu dyrektywy 95/46/WE
5. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach Sklepu. Pliki cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Klientem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Klienta Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies.

 

§10
Zastrzeżenia dodatkowe

 

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Klientów z zakupów w Sklepie na skutek wystąpienia okoliczności siły wyższej, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych serwisem technicznym.
3. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

§11
Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

§12
Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do zamówień złożonych przez Klienta stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie wpłynięcia ich do Sprzedawcy.
3. O każdorazowej zmianie regulaminu (par.10) dotyczący sposobu przetwarzania Danych osobowych Klienci posiadający Konto zostaną poinformowani przez Sprzedawcę.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Załącznik do regulaminu 1

Załącznik do regulaminu 2

Herbatkowy poradnik